La Fiesta WRC de Julien Maurin 1

La Fiesta WRC de Julien Maurin

Nouvelle décoration pour la Fiesta WRC de Julien Maurin avec une robe qui rappelle la livrée des Fiesta officielles l’an dernier en Finlande.